انواع روانسازها، پایدار کننده ها و استئارات ها فلزی مورد مصرف در صنایع لاستیک ، پلاستیک و PVC، گریس ، متالورژی پودر و …

Metallic Stearates: Powders & Dispersions

                                Rubber Processing Aids

                                Anti-Tack Powders & Slurries

                                Grease Pre-Formed Thickeners

                                Powdered Metal Lubricants