یکی از بزرگترین تولید کننده تخصصی انواع رزین های آکریلیکی پایه آب (جامد، امولسیونی، محلول، کنترل کننده رئولوژی، غلظت دهنده و …) جهت کاربرد در تولید مرکب های چاپ فلکسو وگراور و نیز وارنیش های چاپ.

Binders and additives for Water Based Printing Inks & Overprint Varnishes

INDUREZ

INDUPRINT

• Solid Resins
• Styrene-acrylic hard resins
• Paper & Corrugated Board: Colloidal dispersions – R/C polymer emulsions
• Tissue: Polymer dispersions
• Films & Foils: Soft polymer emulsions, good adhesion on polyolefin & PVC/PS/PET
• Additives: rheology, viscosity & electrical conductivity

Architectural Coatings
Wood Finishes
Adhesives

Good Adhesion on Substrates
Heat Stability
High Gloss
Good Transfer

ارائه کننده رزین های آکریلیکی مجزا جهت چاپ روی سطوح مختلف از جمله کاغذ، کارتن، فویل، فیلم های پلیمری، چوب و MDF وهمپنین رزین های قابل استفاده در فر آیند های پیش از چاپ و پس از چاپ.