تولید کننده رزین پلی ساکارید مخصوص رنگ های آلکیدی ساختمانی جهت کاهش مصرف رزین آلکید و حلال، با حفظ خواص و کاهش هزینه تولید.

POLYSACCHARIDE Resin for Paints

VOC-FREE POLYSACCHARIDE Resin for Inks

VOC-FREE pH Modifier

Universal Colourants for Decorative Paints with patented SmartTint® technology